Memberschaft

Memberskaarte kënne iwert eis E-Mail Adress

deireschutzverain.schifflange@gmail.com.

oder bei engem vun eisen Comité’s-Memberen bestallt gin. Eng Memberskaart kascht 10 €.

Dir kennt se och iwwerweisen op den Konto:

Déiereschutz Schëffleng
IBAN LU32 0020 1380 5710 0000
BIC BILLLULL

Domat ënnerstëtzt Du de Schëfflenger Déiereschutz an hiren Demarchen a gëss ëmmer iwwer eis Aktivitéiten um Lafenden gehaalen.

Kontakt

Adresse Asile: rue de Hédange – Tel 54 92 82 Weider Detailer

Dons

Mir freeën eis iwwer all Ënnerstëtzung.

Detailer